Algemene Voorwaarden


 

Anja Van Impe  |  0032 497 03 05 41  |   anja @avivirtualassistance.be                                        

  

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

ARTIKEL 1.   PARTIJEN EN BEGRIPPEN 

1.1     Opdrachtnemer: avivirtualassistance.be is een bedrijf van Anja Van Impe met ondernemingsnummer BE 0846 055 675, dat online marketing support aanbiedt aan coaches en online trainers. Anja Van Impe is gevestigd te 8310 Assebroek (B), Havikskruidstraat 20. 

1.2        Opdrachtgever: de persoon of instantie of diens eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht verleent aan Anja Van Impe. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de opdracht. 

 

ARTIKEL 2.   TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met opdrachtnemer. 

2.2         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze persoonlijk via email of publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website facebookadverterencoaches.be. 

 

ARTIKEL 3.    VERLENEN VAN EEN OPDRACHT 

3.1     Alle opdrachten tot marketing ondersteuning of andere werkzaamheden ter ondersteuning van de beroepsactiviteiten van opdrachtgever worden door opdrachtgever gegeven via email. 

3.2          Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van diens verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden van zodra een aanvang is gemaakt met de opdracht. 

3.3         Opdrachtnemer gaat met het aanvaarden van de opdracht een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden in te zetten. 

3.4         Opdrachtnemer kan geen beperking worden opgelegd qua tijdschema en organisatie van haar activiteiten, maar erkent en aanvaardt dat de optimale uitvoering van de opdracht haar voldoende beschikbaarheid impliceert. Opdrachtnemer deelt werkzaamheden aldus zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht. 

3.5         Opdrachtgever kan wel instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk is overeengekomen. 

3.5         Voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

3.7         Indien Opdrachtnemer voor specifieke werkzaamheden naar een locatie moet reizen, dient dit met Opdrachtgever vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd haar reiskosten aan opdrachtgever door te belasten tegen een tarief van 0,40 € per kilometer exclusief BTW. Reistijd zal separaat worden gefactureerd volgens het overeengekomen uurtarief. 

 

ARTIKEL 4.   DUUR EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN EEN OPDRACHT 

4.1        Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, wordt daarin de beoogde duur vermeld. Indien niet, duurt de opdracht tot ze volledig is afgerond.  

4.1        Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, kan deze zonder opzegtermijn worden beëindigd mits een schriftelijke opzegging per email. Opdrachtnemer heeft recht op betaling van de reeds gepresteerde tijd volgens het overeengekomen uurloon. 

4.1        Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de opdracht wordt overgegaan,  heeft opdrachtnemer toch recht op betaling van de reeds gepresteerde tijd volgens het overeengekomen uurloon. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen teruggave plaats. 

4.2         In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, computerstoring of - uitval, internetstoring of –uitval,  is opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

Opdrachtnemer zal een geval van overmacht direct  melden bij opdrachtgever en zal tegelijk alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de opdracht toch naar behoren uit te voeren of tot een goed einde te brengen. 

4.3         Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen en de opdracht niet kan worden uitgevoerd, is opdrachtgever gerechtigd de opdracht in te trekken, ook al werden er al een aantal werkzaamheden uitgevoerd.  De prestaties die op dat moment reeds plaatsvonden, dienen wel nog vergoed te worden aan opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft verder geen recht op schadevergoeding. 

 

ARTIKEL 5.   VERPLICHTING OPDRACHTNEMER 

5.1         Opdrachtnemer zal de haar gedane opdracht naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. De opdrachtnemer verklaart voldoende professionele kwalificaties te hebben voor de uitvoering van de opdracht.  

5.2          Opdrachtnemer gaat met het aanvaarden van de opdracht een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden in te zetten. 

5.3      Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alle informatie omtrent haar opdrachtgever en diens bedrijf die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. 

5.4         De opdrachtnemer draagt automatisch en van rechtswege alle wettelijke overdraagbare auteurs- of andere intellectuele rechten op teksten en media (afbeeldingen & video) gemaakt in uitvoering van de opdracht over aan de opdrachtgever, zonder dat deze hiervoor enige vergoeding verschuldigd is anders dan de prijs die verschuldigd is voor de opdracht. 

 

ARTIKEL 6.    VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 

6.1         Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de opdracht relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. 

6.2         Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

6.3       Opdrachtgever verplicht er zich toe om bij (voortijdse) beëindiging van de opdracht of overeenkomst, de reeds gepresteerde uren te vergoeden tegen het overeengekomen tarief. 

 

ARTIKEL 7.    VERGOEDING, FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN 

7.1       Opdrachtgever neemt diensten af op basis van het uurtarief dat is overeengekomen, hetzij in een overeenkomst, hetzij via e-mail. 

7.2       Opdrachtnemer zal na afloop van de maand Opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren en verrichtte werkzaamheden. 

7.3       Opdrachtnemer is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarover schriftelijk 1 maand voor de ingangsdatum van de tariefsverhoging informeren. Ingeval er een overeenkomst is, is Opdrachtgever gerechtigd deze op te zeggen indien deze niet akkoord gaat met de prijsaanpassing. 

7.4       De facturatie van gepresteerde uren gebeurt maandelijks op het einde van de maand. Facturen dienen voldaan te worden uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

7.5       Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren vóór de op de factuur vermelde vervaldatum, deze bedraagt steeds 14 kalenderdagen na de factuurdatum. 

7.6       Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 € alsook  een verwijlinterest van 8% per jaar, waarbij elke aangevangen maand als een volle maand geldt. 

7.7       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door opdrachtnemer plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is. 

7.8       Eventueel bezwaar tegen de factuur van opdrachtnemer dient schriftelijk of via email aan opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.  Enkel de rechtbanken van de zetel van de opdrachtnemer zijn bevoegd. 

 

ARTIKEL 8.    INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT 

8.1       Op alle door de opdrachtnemer ontwikkelde documenten die aan opdrachtgever worden verstrekt, rust van rechtswege het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht. Openbaarmaking van of verstrekking aan derden van één of meerdere van deze documenten is niet toegestaan en strafbaar volgens de betreffende Belgische wetgeving. 

 

ARTIKEL 9.    BIJZONDERE BEPALINGEN 

9.1       Op alles wat uit hoofde van de opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is, is het Belgisch recht van toepassing. 

9.2       In geval van geschillen doet de bevoegde Belgische rechter uitspraak. Enkel de rechtbanken van de zetel van de opdrachtnemer zijn bevoegd.